Advertisement

Learn JLPT N4 Grammar: ようにする (you ni suru)

Learn JLPT N4 Grammar: ようにする (you ni suru)

Meaning: to try to, to make sure that

Formation:

Verb-dictionary form + ようにする
Verb-ないform + ようにする

Example sentences:

夜は甘いものを食べないようにしています。
I’m trying not to eat sweet stuff at night.
yoru wa amaimono o tabenai you ni shite imasu.

 

忘れ物をしないようにしてください。
Please try not to leave anything behind.
wasuremono o shinai you ni shite kudasai.

 

健康のために野菜を食べるようにしています。
I’m trying to eat vegetables in order to stay healthy.
kenkou no tame ni yasai o taberu you ni shite imasu.

 

彼女は、わたしの部屋には近づかないようにしていた。
She tried not to come near my room.
kanojo wa, watashi no heya niwa chikazukanai you ni shiteita.

 

再び同じミスを犯さないようにしてください。
Please make sure not to make the same mistake twice.
futatabi onaji misu o okasanai you ni shite kudasai.

 

毎食後、歯をみがくようにしています。
I try to brush my teeth after meals.
maishokugo, ha o migaku you ni shite imasu.

 

毎日メールをチェックするようにしている。
I try to check emails every day.
mainichi meeru o chekku suru you ni shiteiru.

 

彼が正体がばれないようにしている。
He’s making sure that his cover isn’t blown.
kare ga shoutai ga barenai you ni shiteiru.

 

明日から、6時に起きるようにします。
I’ll try to wake up at 6 from tomorrow on.
ashita kara, roku ji ni okiru you ni shimasu.

 

Japanese Grammar: ようにする (you ni suru)

Click on image to view full size.

インタビューに応じる時は、いつでも短時間で終わらせるようにしている。
When I give an interview, I always keep it short.
intabyuu ni oujiru toki wa, itsu demo tanjikan de owaraseru you ni shite iru.

 

まずはこの国で働く人々が成功し、その成功を維持できるようにする手助けから始めましょう。
Let’s begin with what we’re going to do to help working people in our country get ahead and stay ahead.
mazu wa kono kuni de hataraku hitobito ga seikou shi, sono seikou o iji dekiru you ni suru tedasuke kara hajimemashou.

 

一度才能のある人間を見つけたら、大事にして放さないようにする。
Once I find someone with talent, I take good care of them and never let them go.
ichido sainou no aru ningen o mitsuketara, daiji ni shite hanasanai you ni suru.


Advertisement

 

非常時に備えて、警備部門はすべての場所へ進入できるようにしておくのが筋じゃないのか?
Shouldn’t Security have access to every corner of a building in case of emergency?
hijouji ni sonaete, keibi bumon wa subete no basho e shinnyuu dekiru you ni shite oku no ga suji janai no ka.

 

建国の父たちが独立革命を戦い、憲法を起草したのは、アメリカを一人の人間が全権力を握る国家にしないようにするためだったのです。
Our founders fought a revolution and wrote a constitution so America would never be a nation where one person had all the power.
kenkoku no chichitachi ga dokuritsu kakumei o tatakai, kenpou o kisou shita no wa, amerika o hitori no ningen ga zenkenryoku o nigiru kokka ni shinai you ni suru tame datta no desu.

 

今後の私たちの仕事は、その強力な民主党綱領が、民主党が優勢の上院と、民主党が優勢の下院と、ヒラリー・クリントン政権で確実に実現するようにすることです。
Our job now is to see that strong Democratic platform implemented by a Democratic-controlled Senate, by a Democratic House and a Hillary Clinton presidency.
kongo no watashitachi no shigoto wa, sono kyouryoku na minshutou kouryou ga, minshutou ga yuusei no jouin to, minshutou ga yuusei no kain to, hirarii kurinton seiken de kakujitsu ni jitsugen suru you ni suru koto desu.

 

撮影では体力を使うので、現場にはチョコレート、ビタミン剤、水を持っていくようにしていました。
Filming requires stamina, so I brought chocolate, vitamin pills and water to the set.
satsuei de wa tairyoku o tsukau no de, genba ni wa chokoreeto, bitaminzai, mizu o motte iku you ni shite imashita.

 

このディスプレイは多量のエネルギーを消費するため、燃料電池の液体水素を無駄にしないためにも、いつも電源を切るようにしている。
I always turn off this energy-intensive display so as not to waste the fuel cell’s liquid hydrogen reserves.
kono disupurei wa taryou no enerugii o shouhi suru tame, nenryou denchi no ekitai suiso o muda ni shinai tame ni mo, itsumo dengen o kiru you ni shite iru.
***電源を切る (dengen o kiru): to turn off power

 

このプロジェクト、私に担当させてください。期待に沿うようにします。
Let me take charge of this project. I won’t let you down.
kono purojekuto, watashi ni tantou sasete kudasai. kitai ni sou you ni shimasu.
***期待に沿う (kitai ni sou): to live up to one’s expectations

 

緑の草のあるところだけを行くようにするんだよ。
Keep to the green grass.
midori no kusa no aru tokoro dake o iku you ni surun da yo.

 

私たちは木の間の通れるところを拾うようにして進みました。
We picked a way among the trees.
watashitachi wa ko no ma no tooreru tokoro o hirou you ni shite susumimashita.

 

Similar grammar:

にする (nisuru): to decide on
ようになる (you ni naru): to reach the point that
ことになる (koto ni naru): it has been decided that
ことにする (koto ni suru): to decide to


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Learn JLPT N4 Grammar: ことができる (koto ga dekiru)
Learn JLPT N4 Grammar: ようだ (you da)