Advertisement

Learn JLPT N2 Grammar: につき (ni tsuki)

Learn Japanese Grammar JLPT N2 Flashcard

Meaning: due to; because of; per; each

Formation:

Noun + につき

Example sentences:

アルバイト料は昼は1時間につき800円ですが、深夜は1000円です。
arubaito ryou wa hiru wa ichijikan ni tsuki happyakuen desu ga, shin’ya wa sen’en desu.
Your part-time salary is 800 yen an hour during the day and 1000 at night.

会議中につき中に入ってはいけない。
kaigichuu ni tsuki naka ni haitte wa ikenai.
Since they’re having a meeting, you can’t come in.

水道代は一ヶ月につき4000円かかります。
suidoudai wa ikkagetsu ni tsuki yonsen’en kakarimasu.
Water bill cost per month is 4000 yen.

昼休みにつき、事務所は2時まで休みです。
hiruyasumi ni tsuki, jimusho wa niji made yasumi desu.
We’ll close until 2 o’clock due to lunch break.

この幼稚園は子供10人につき一人の先生が配置されている。
kono youchien wa kodomo juunin ni tsuki hitori no sensei ga haichi sarete iru.
One teacher is in charge of 10 kids at this kindergarten.

雨につき、試合は延期いたします。
ame ni tsuki, shiai wa enki itashimasu.
The match will be postponed due to the rain.

本日は祭日につき、休業させていただきます。
honjitsu wa saijitsu ni tsuki, kyuugyou sasete itadakimasu.
Due to the holiday, we’re closed today.

Learn JLPT N2 Grammar: わずかに (wazuka ni)
Learn JLPT N2 Grammar: その上 (sono ue)