Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 真実 (shinjitsu)

Learn JLPT N1 Vocabulary with Flashcard

Kana: しんじつ
Kanji: 真実
Romaji: shinjitsu

Type: Noun

Meaning: truth; reality

Example sentences:

いくら罵倒されたって真実ですから、痛くもかゆくもありません。
ikura batou sareta tte shinjitsu desu kara, itakumo kayukumo arimasen.
You can’t make me mad by calling me names that are true.

わたしが恐怖で気絶するといけないから、真実を隠そうとしているんでしょ。
watashi ga kyoufu de kizetsu suru to ikenai kara, shinjitsu o kakusou to shite irun desho.
He’s trying to keep the truth from me for fear I’ll faint.

真実 (shinjitsu)

真実というものは尊敬すべきものです。
shinjitsu to iu mono wa sonkei subeki mono desu.
The truth is always respectable.

いったい私たちが聞いた人たちの証言は真実を語っているのでしょうか、それとも嘘なのでしょうか?
ittai watashitachi ga kiita hitotachi no shougen wa shinjitsu o katatte iru no deshou ka, sore tomo uso na no deshou ka.
Are these people whose evidence we have taken speaking the truth, or lying?

Similar words:

事実 (jijitsu); 真理 (shinri); 真相 (shinsou)

Meaning in other languages:

Chinese: 真实 (zhēnshí); 实话 (shíhuà)
Korean: 진실 (jinsil)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 犠牲 (gisei)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 犯す (okasu)