Advertisement

Learn JLPT N1 Grammar: とされる (to sareru)

Learn Japanese N1 Grammar with Flashcard

Meaning: is considered…

Formation:

Verb-dictionary form + とされる
Noun + とされる
いadj + とされる
なadj + とされる

Example sentences:

あなたのいうことは、すべて証拠とされることを、ここに警告します。
anata no iu koto wa, subete shouko to sareru koto o, koko ni keikoku shimasu.
I warn you that anything you say may be used as evidence.

この新薬は、効果はあるが、副作用が強いとされている。
kono shin’yaku wa, kouka wa aru ga, fukusayou ga tsuyoi to sarete iru.
This new medicine works but it is believed to have strong side effects.

あなたが必要とされる成績を絶対に取れるようにしてみせます!
anata ga hitsuyou to sareru seiseki o zettai ni toreru you ni shite misemasu.
I will make sure you achieve the required results!

この物質は植物の成長を促進するとされる。
kono busshitsu wa shokubutsu no seichou o sokushin suru to sareru.
This substance is believed to promote plant growth.

彼の業績とされているものが本当に彼のものだったかというと、疑問が残るよ。
kare no gyouseki to sarete iru mono ga hontou ni kare no mono datta ka to iu to, gimon ga nokoru.
Many now question whether he could really take full credit for all of his supposed achievements.

友人たちの間では、作品についてあれこれと彼にきくのは禁物とされていた。
yuujintachi no aida dewa, sakuhin ni tsuite are kore to kare ni kiku nowa kinmotsu to sarete ita.
It was understood among his friends that inquiries as to literary output were not encouraged.

Learn JLPT N1 Grammar: ないではすまない (nai dewa sumanai)
Learn JLPT N1 Grammar: ながらに/ながらの (nagara ni/nagara no)