Advertisement

Learn JLPT N1 Grammar: およそ (oyoso)

Learn Japanese N1 Grammar with Flashcard

Meaning: totally; utterly; (not) at all; roughly; about

Formation:

およそ + Verb-ないform
およそ + Noun
およそ + いadj
およそ + なadj

Example sentences:

ばからしいと言うんです。およそ無意味です。
bakarashii to iun desu. oyoso muimi desu.
I say it is absurd. It is the nonsense!

ここに残っている足跡の主を全部洗いだすなんて、およそ不可能なことですよ。
koko ni nokotte iru ashiato no nushi o zenbu araidasu nante, oyoso fukanou na koto desu yo.
It would be impossible to sort out all the footsteps.

わたしは彼がどこに隠れているか、およその見当がついているのよ。
watashi wa kare ga doko ni kakurete iru ka, oyoso no kentou ga tsuite iru no yo.
I’ve a pretty shrewd idea where he is.

ビンをさがすのに少し手間どりましたのでおよそ五分間もかかりました。
bin o sagasu no ni sukoshi temadorimashita node oyoso gofunkan mo kakarimashita.
There was a little delay so it took us about 5 minutes to find the bottle.

およそこの世に宗教ほど推理を必要とするものはありません。
oyoso kono yo ni shuukyou hodo suiri o hitsuyou to suru mono wa arimasen.
There is nothing in which deduction is so necessary as in religion.

駅の外はおよそ百台のタクシーが待っていた。
eki no soto wa oyoso hyakudai no takushii ga matte ita.
About a hundred taxis stood waiting outside the station.

Learn JLPT N1 Grammar: ても差し支えない (temo sashitsukaenai)
Learn JLPT N1 Grammar: ならいざしらず (nara iza shirazu)