Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 重視 (juushi)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 重視 (juushi)

Kana: じゅうし
Kanji: 重視
Romaji: juushi

Type: Noun, するverb
Meaning: importance, stress, serious consideration, to take something seriously, to attach importance, to stress
JLPT level: N3

Example sentences:

鈴木はえらく頑固で、公益というものをものすごく重視している。
suzuki wa eraku ganko de, koueki to iu mono o mono sugoku juushi shite iru.
Suzuki is stubborn as hell, and he has this enormous interest in serving the public.

相対的に見ると、外国では科学・工学が、アメリカよりも重視されている。
soutaiteki ni miru to, gaikoku de wa kagaku kougaku ga, amerika yori mo juushi sarete iru.
The proportional emphasis on science and engineering is greater in other nations than in the U.S.

重視 (juushi)

わが社が顧客のプライバシーを特に重視しているのは承知だが、この警告表示は、プライバシーに関して社が定めたあらゆる規定よりも優先される。
waga sha ga kokyaku no puraibashii o toku ni juushi shite iru no wa shouchi da ga, kono keikoku hyouji wa, puraibashii ni kan shite sha ga sadameta arayuru kitei yori mo yuusen sareru.
I know our company takes customer privacy very seriously, and yet this alert trumps all of our corporate privacy regulations.

プライバシーを守ることと時間の管理は、アユミがこの世で重視するごく少数の事柄に含まれている。
puraibashii o mamoru koto to jikan no kanri wa, ayumi ga kono yo de juushi suru goku shousuu no kotogara ni fukumarete iru.
Privacy and control over her time ranking in the top handful of things that Ayumi cares most about on earth.

Meaning in other languages:

Chinese: 重视 (zhòngshì)
Korean: 중시 (jungsi)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 大部分 (daibubun)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 波 (nami)