Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 記録 (kiroku)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 記録 (kiroku)

Kana: きろく
Kanji: 記録
Romaji: kiroku

Type: Noun, するverb
Meaning: record, minutes, document, record (e.g. in sports), results, score, to record, to document, to set a record (e.g. in sports), to show a result, to reach a value
JLPT level: N3

Example sentences:

アフリカへの訪問回数は、過去最高を記録した。
afurika e no houmon kaisuu wa, kako saikou o kiroku shita.
I made more trips to Africa than any of my predecessors.

わたしたちには建国の父たちの意図を記した記録があり、彼らの議論を記録したものがある。
watashitachi ni wa kenkoku no chichitachi no ito o shirushita kiroku ga ari, karera no giron o kiroku shita mono ga aru.
We have a record of the Founders’ intentions, and their arguments.

記録 (kiroku)

あなたが歴史全体の記録を調べれば、その記録は我々がずっと自由の側にあり、人権の側にあり、自由市場と経済力向上の側にありつづけていることを示しているはずです。
anata ga rekishi zentai no kiroku o shirabereba, sono kiroku wa wareware ga zutto jiyuu no gawa ni ari, jinken no gawa ni ari, jiyuu shijou to keizairyoku koujou no gawa ni aritsuzukete iru koto o shimeshite iru hazu desu.
I think if you look at the entire historical record, the entire historical record shows we’ve been on the side of freedom, we’ve been on the side of human rights, we’ve been on the side of free markets and economic empowerment.

ある陳述は、まあ価値があるものとして、注意され、記録にも残されたりした。
aru chinjutsu wa, maa kachi ga aru mono toshite, chuui sare, kiroku ni mo nokosaretari shita.
Certain statements were borne in mind and noted down as of possible value.

予定表と記録を正確に保つこと。
yoteihyou to kiroku o seikaku ni tamotsu koto.
Keep accurate calendars and records.

Meaning in other languages:

Chinese: 记录 (jìlù)
Korean: 기록 (gilog)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 金額 (kingaku)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 食糧 (shokuryou)