Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 規制 (kisei)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 規制 (kisei)

Kana: きせい
Kanji: 規制
Romaji: kisei

Type: Noun, するverb
Meaning: regulation, (traffic) policing, control, restriction
JLPT level: N1

Example sentences:

わたしは規制を要求したわけでもないのに、この演説を受けてある新聞の論説が、法律で保護されている言論の自由を規制する権利は政府にはないと書き立てた。
watashi wa kisei o youkyuu shita wake demo nai noni, kono enzetsu o ukete aru shinbun no ronsetsu ga, houritsu de hogo sarete iru genron no jiyuu o kisei suru kenri wa seifu ni wa nai to kakitateta.
In response to my speech, one newspaper editorial intoned that the government had no business regulating protected speech, despite the fact that I hadn’t called for regulation.

彼は「ワシントン・ポスト」の取締役を辞任するつもりだった。ふたつの会社のテレビ局の利害が抵触するおそれがないように、FCCの規制でそう定められていた。
kare wa washinton posuto no torishimariyaku o jinin suru tsumori datta. futatsu no kaisha no terebikyoku no rigai ga teishoku suru osore ga nai you ni, efushiishii no kisei de sou sadamerarete ita.
He was willing to leave the board of the Washington Post, as was required by FCC regulations because of the potential conflict between the two companies’ television interests.

規制 (kisei)

彼はそれよりも前の1990年から、こうした取引にともなうリスクを列記し、規制を検討するよう議会に書簡で提案していたが、対策は講じられなかった。
kare wa sore yorimo mae no sen kyuuhyaku kyuujuu nen kara, kou shita torihiki ni tomonau risuku o rekki shi, kisei o kentou suru you gikai ni shokan de teian shite ita ga, taisaku wa koujirarenakatta.
He had written to Congress citing the risk inherent in these deals and urging regulation of this market as long ago as 1990, but nothing changed.

彼の行動は規制当局によって厳しく調査されていた。
kare no koudou wa kisei toukyoku ni yotte kibishiku chousa sarete ita.
His actions were under intense scrutiny by regulators.

Meaning in other languages:

Chinese: 规制 (guīzhì)
Korean: 규제 (gyuje)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 昇進 (shoushin)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 強まる (tsuyomaru)