Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 突破 (toppa)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 突破 (toppa)

Kana: とっぱ
Kanji: 突破
Romaji: toppa

Type: Noun, するverb
Meaning: breaking through, breakthrough, penetration
JLPT level: N1

Example sentences:

イスラエルによるガザ封鎖を突破しようとするパレスチナよりの活動家たちを乗せてトルコから出発した小型船団を、イスラエル特殊部隊が急襲した。
isuraeru ni yoru gaza fuusa o toppa shiyou to suru paresuchina yori no katsudoukatachi o nosete toruko kara shuppatsu shita kogata sendan o, isuraeru tokushu butai ga kyuushuu shita.
Israeli commandos raided a flotilla of ships from Turkey carrying pro-Palestinian activists trying to break the Israeli blockade of Gaza.

突破 (toppa)

私は事態がエスカレートしたことを懸念し、サウジアラビア軍の戦車がマナマの街頭にあるバリケードを突破しはじめたら流血の事態になると心配した。
watashi wa jitai ga esukareeto shita koto o ke’nen shi, saujiarabia gun no sensha ga manama no gaitou ni aru barikeedo o toppa shi hajimetara ryuuketsu no jitai ni naru to shinpai shita.
I was concerned about this escalation and worried about a bloodbath if Saudi tanks started rolling through the barricaded streets of Manama.

表面的には、フランス軍は西部戦線におけるドイツ軍を撃破し、ライン川まで突破しうるに充分な優勢を保っているかにみえた。
hyoumenteki ni wa, furansu gun wa seibu sensen ni okeru doitsu gun o gekiha shi, rain gawa made toppa shiuru ni juubun na yuusei o tamotte iru ka ni mieta.
On the surface, it would appear that the French had ample superiority to crush the German forces in the West, and break through to the Rhine.

Meaning in other languages:

Chinese: 突破 (tūpò)
Korean: 돌파 (dolpa)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 成熟 (seijuku)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 干渉 (kanshou)