Advertisement

Learn JLPT N4 Vocabulary: 産業 (sangyou)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 産業 (sangyou)

Kana: さんぎょう
Kanji: 産業
Romaji: sangyou

Type: Noun, のadjective
Meaning: industry, livelihood, occupation
JLPT level: N4

Example sentences:

グローバリゼーションは産業のグローバル化から個人のグローバル化に移った。
guroobarizeeshon wa sangyou no guroobaruka kara kojin no guroobaruka ni utsutta.
Globalization went from globalizing industries to globalizing individuals.

そうしたコンテンツをコンピュータによって管理し、テレビ、携帯電話、ウェブサイトなどに配信する方法を見つけるという仕事が、まっとうなコンピュータ学部卒業生にとって、巨大な成長産業であることが明らかになった。
sou shita kontentsu o konpyuuta ni yotte kanri shi, terebi, keitai denwa, uebusaito nado ni haishin suru houhou o mitsukeru to iu shigoto ga, mattou na konpyuuta gakubu sotsugyousei ni totte, kyodai na seichou sangyou de aru koto ga akiraka ni natta.
It became obvious that managing all of this content via computing, and finding ways to deploy it, from televisions to cell phones to web sites, was going to be a huge growth industry for the right computer science grads.

産業 (sangyou)

メキシコにとって最悪の事態は、中国がメキシコの国内産業を駆逐して、中国製の衣料品やおもちゃがメキシコ全土の商売店で売られるようになったことだった。
mekishiko ni totte saiaku no jitai wa, chuugoku ga mekishiko no kokunai sangyouu o kuchiku shite, chuugokusei no iryouhin ya omocha ga mekishiko zendo no shoubaiten de urareru you ni natta koto datta.
What’s even worse for Mexico is that China is displacing some Mexican companies in Mexico, where Chinese-made clothing and toys are now showing up on store shelves everywhere.

産業は大きな研究が行われているところへ流動するものです。
sangyou wa ooki na kenkyuu ga okonawarete iru tokoro e ryuudou suru mono desu.
Industry will go where the major research goes.

Meaning in other languages:

Chinese: 产业 (chǎnyè)
Korean: 산업 (san-eob)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 打つ (utsu)
Learn JLPT N4 Vocabulary: 工業 (kougyou)