Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 気候 (kikou)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 気候 (kikou)

Kana: きこう
Kanji: 気候
Romaji: kikou

Type: Noun
Meaning: climate
JLPT level: N3

Example sentences:

ほとんどの科学者は、気候の変化は現実かつ深刻で、二酸化炭素のとぎれることのない放出によってその状況は加速されていると警告している。
hotondo no kagakusha wa, kikou no henka wa genjitsu katsu shinkoku de, nisanka tanso no togireru koto no nai houshutsu ni yotte sono joukyou wa kasoku sarete iru to keikoku shite iru.
Every scientist believes climate change is real, is serious, and is accelerated by the continued release of carbon dioxide.

ポタシは高地のため空気が希薄で気候もひどいところだったが、たちまちスペイン王国にとって重要な都市になった。
potashi wa kouchi no tame kuuki ga kihaku de kikou mo hidoi tokoro datta ga, tachimachi supein oukoku ni totte juuyou na toshi ni natta.
Despite its thin air and harsh climate, Potosí rapidly became one of the principal cities of the Spanish Empire.

気候 (kikou)

あなたの好む見解次第で、世界の気候の変化は危険なくらい加速していることにも、危険というほどの加速はしていないことにもなる。
anata no konomu kenkai shidai de, sekai no kikou no henka wa kiken na kurai kasoku shite iru koto ni mo, kiken to iu hodo no kasoku wa shite inai koto ni mo naru.
Depending on your viewing preferences, global climate change is or is not dangerously accelerating.

インドネシアの気候は熱帯に区分され、その熱帯雨林にはかつてオランウータンやスマトラ虎といったこの地域特有の動物がたくさんいた。
indoneshia no kikou wa nettai ni kubun sare, sono nettai urin ni wa katsute oranuutan ya sumatora tora to itta kono chiiki tokuyuu no doubutsu ga takusan ita.
Indonesia’s climate is tropical, and its rain forests were once teeming with exotic species like the orangutan and the Sumatran tiger.

Meaning in other languages:

Chinese: 气候 (qìhòu)
Korean: 기후 (gihu)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 不正 (fusei)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 加わる (kuwawaru)