Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 構成 (kousei)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 構成 (kousei)

Kana: こうせい
Kanji: 構成
Romaji: kousei

Type: Noun, のadjective, するverb
Meaning: organization, organisation, configuration, composition
JLPT level: N3

Example sentences:

あなたの組織を構成しているのは医師たちだ。
anata no soshiki o kousei shite iru no wa ishitachi da.
Your organization is made up of doctors.

典型的な企業は、40ないし50のコンポーネントから構成されています。
tenkeiteki na kigyou wa, yonjuu naishi gojuu no konpoonento kara kousei sarete imasu.
A typical company has forty to fifty components.

構成 (kousei)

彼が内閣の一員になったことは、私に保守党内に存在するあらゆる意見の構成層を新内閣に取り込むつもりであることをはっきり示すこととなった。
kare ga naikaku no ichiin ni natta koto wa, watashi ni hoshu tounai ni sonzai suru arayuru iken no kouseisou o shin naikaku ni torikomu tsumori de aru koto o hakkiri shimesu koto to natta.
His membership of the Cabinet demonstrated that I was prepared to include every strand of Conservative opinion in the new Government.

ベラルーシは旧ソ連構成国の中で経済改革や政治改革が最も遅れ、またソ連の継承国のなんらかの形で再現することに最も強い関心を抱いている国である。
berarushii wa kyuusoren kouseikoku no naka de keizai kaikaku ya seiji kaikaku ga motto mo okure, mata soren no keishoukoku no nanraka no katachi de saigen suru koto ni motto mo tsuyoi kanshin o idaite iru kuni de aru.
Of all the countries in the former Soviet Union, Belarus has had the fewest economic and political reforms and has been the most interested in re-creating some successor to the Soviet Union.

Meaning in other languages:

Chinese: 构成 (gòuchéng)
Korean: 구성 (guseong)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 延期 (enki)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 大量 (tairyou)