Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 有する (yuu suru)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 有する (yuu suru)

Kana: ゆうする
Kanji: 有する
Romaji: yuu suru

Type: Verb
Meaning: to own, to be endowed with
JLPT level: N1

Example sentences:

米国は中東に多くの重要な国益を有しているが、我々がいかに努力しても、それらが必ずしも完全に一致しないことも事実だ。
beikoku wa chuutou ni ooku no juuyou na kokueki o yuu shite iru ga, wareware ga ikani doryoku shite mo, sorera ga kanarazu shimo kanzen ni icchi shinai koto mo jijitsu da.
It’s also true that America has many important national interests in the Middle East, and they will not always align perfectly, despite our best efforts.

わが国の10倍の兵力を有する軍関係者を批判することには、当然ながら消極的だった。
wagakuni no juu bai no heiryoku o yuu suru gun kankeisha o hihan suru koto ni wa, touzen nagara shoukyokuteki datta.
We were naturally shy of criticizing those whose armies were ten times as strong as our own.

有する (yuu suru)

伝統的社会は、中央政府を有する国家社会より、じつに多様な組織形態をとっている。
dentouteki shakai wa, chuuou seifu o yuu suru kokka shakai yori, jitsu ni tayou na soshiki keitai o totte iru.
Traditional societies are more varied in their organization than are societies with state government.

外交問題で比類のない経験を有する彼は、外相として十二分の資格があった。
gaikou mondai de hirui no nai keiken o yuu suru kare wa, gaishou toshite juunibun no shikaku ga atta.
His unrivaled experience of foreign affairs more than qualified him for the job of Foreign Secretary.

Meaning in other languages:

Chinese: 拥有 (yōngyǒu)
Korean: 가지다 (gajida)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 捜査 (sousa)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 偏見 (henken)