Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 所得 (shotoku)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 所得 (shotoku)

Kana: しょとく
Kanji: 所得
Romaji: shotoku

Type: Noun
Meaning: income, earnings
JLPT level: N1

Example sentences:

ひとことで言うと、減価償却によって所得に対してかかる税金が低くなるわけだ。
hitokoto de iu to, genka shoukyaku ni yotte shotoku ni taishite kakaru zeikin ga hikuku naru wake da.
Put simply, depreciation permits you to pay lower taxes on your earnings.

アメリカは本質的に島国だった、イノベーションと、安全と、所得増加の島だった。
amerika wa honshitsuteki ni shimaguni datta, inobeeshon to, anzen to, shotoku zouka no shima datta.
The United States was an island—an island of innovation and safety and growing incomes.

所得 (shotoku)

高校より上の教育を受ける機会を万民にあたえるべきだ。さもないと、高所得層の子女だけがスキルと分け前を手にして、低所得層の子女は機会すら持てなくなる。
koukou yori ue no kyouiku o ukeru kikai o banmin ni ataeru beki da. samo nai to, koushotoku sou no shijo dake ga sukiru to wakemae o te ni shite, tei shotoku sou no shijo wa kikai sura motenaku naru.
Everyone should have a chance to be educated beyond high school. Otherwise upper-income kids will get those skills and their slice, and the lower-income kids will never get a chance.

ミドルクラスとは、貧困と低所得の生活から脱出し、より高い生活水準や子供たちのよりよい未来が得られる手立てがある、と信じている人々のことでもある。
midoru kurasuto wa, hinkon to teishotoku no seikatsu kara dasshutsu shi, yori takai seikatsu suijun ya kodomotachi no yori yoi mirai ga erareru tedate ga aru, to shinjite iru hitobito no koto de mo aru.
Middle class is another way of describing people who believe that they have a pathway out of poverty or lower-income status toward a higher standard of living and a better future for their kids.

Meaning in other languages:

Chinese: 收入 (shōurù)
Korean: 소득 (sodeug)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 愚か (oroka)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 特権 (tokken)