Advertisement

Learn JLPT N2 Vocabulary: 強み (tsuyomi)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 強み (tsuyomi)

Kana: つよみ
Kanji: 強み
Romaji: tsuyomi

Type: Noun
Meaning: forte, strong point
JLPT level: N2

Example sentences:

なにがビジネスに競争力の面で永続する強みをもたらすのか?
nani ga bijinesu ni kyousouryoku no men de eizoku suru tsuyomi o motarasu no ka?
What gives a business a durable competitive advantage?

産業革命の先導者として、イギリスは競争相手に対して先発の強みを発揮することができたが、この強みはより大きな人口と資源をもつ国が登場すると失われるのは必至だった。
sangyou kakumei no sendousha toshite, igirisu wa kyousou aite ni tai shite senpatsu no tsuyomi o hakki suru koto ga dekita ga, kono tsuyomi wa yori ooki na jinkou to shigen o motsu kuni ga toujou suru to ushinaw reru no wa hisshi datta.
As the pioneer of the industrial revolution, Britain enjoyed a head start over its competitors that was bound to diminish as nations with larger populations and more abundant natural resources entered the race.

強み (tsuyomi)

21世紀にはこの二つの大洋に面する国が、計り知れない強みを持つのである。
nijuuisseiki ni wa kono futatsu no taiyou ni men suru kuni ga, hakarishirenai tsuyomi o motsu no de aru.
In the twenty-first century, any nation located on both oceans has a tremendous advantage.

どちらもが強大な軍事力を有していたが、アメリカには本質的な強みがあった。
dochira mo ga kyoudai na gunjiryoku o yuu shite ita ga, amerika ni wa honshitsuteki na tsuyomi ga atta.
Although there was vast military strength on both sides, the United States had an inherent advantage.

Meaning in other languages:

Chinese: 长处 (chángchu)
Korean: 강점 (gangjeom)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 重点 (juuten)
Learn JLPT N2 Vocabulary: 本来 (honrai)