Advertisement

Learn JLPT N5 Vocabulary: 夏 (natsu)

Learn JLPT N5 Vocabulary: 夏 (natsu)

Kana: なつ
Kanji: 夏
Romaji: natsu

Type: Noun
Meaning: summer
JLPT level: N5

Example sentences:

夏休みの予定はもう立てましたか?
natsu yasumi no yotei wa mou tatemashita ka.
Have you made plans for the summer holiday yet?

当節の娘のことは、よくご存じでございましょう。こういう夏の夜なんかには、急いでなんか家へ帰るものではございません。
tousetsu no musume no koto wa, yoku gozonji de gozaimashou. kou iu natsu no yoru nanka ni wa, isoide nanka ie e kaeru mono de wa gozaimasen.
You know what girls are nowadays. These summer evenings they’re not going to rush home.

通常、政府による公共支出に関する決定は、前年の夏か秋に行われ、11月には発表される。
tsuujou, seifu ni yoru koukyou shishutsu ni kan suru kettei wa, zennen no natsu ka aki ni okonaware, juuichi gatsu ni wa happyou sareru.
Ordinarily, public spending decisions were made by government during the summer and autumn of the previous year and announced in November.

夏がゆっくりと過ぎていく間に、TUCはわれわれの提案について政府と話し合う用意はあるが、本当に協力するつもりはないことがはっきりしてきた。
natsu ga yukkuri to sugite iku aida ni, tiiyuushii wa wareware no teian ni tsuite seifu to hanashiau youi wa aru ga, hontou ni kyouryoku suru tsumori wa nai koto ga hakkiri shite kita.
As the summer wore on, it became obvious that although the TUC was prepared to talk to the Government about our proposals, it had no intention of actually co-operating with them.

Meaning in other languages:

Chinese: 夏天 (xiàtiān)
Korean: 여름 (yeoleum)

Learn JLPT N5 Vocabulary: 暖かい (atatakai)
Learn JLPT N5 Vocabulary: 大勢 (oozei)