Advertisement

Learn JLPT N4 Vocabulary: 国際 (kokusai)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 国際 (kokusai)

Kana: こくさい
Kanji: 国際
Romaji: kokusai

Type: Noun, のadjective
Meaning: international
JLPT level: N4

Example sentences:

国外移民者の市場とは、移民者の国の言語の国際新聞、国際テレビ・ラジオ局なのです。
kokugai iminsha no ichiba to wa, iminsha no kuni no gengo no kokusai shinbun, kokusai terebi rajio kyoku na no desu.
The diasporic market means you can have international newspapers, international TV and radio channels which are completely based on local languages.

この三つの対策により、さらに確実で持続可能な、国際的に認められる体制を整える時間が得られるかもしれない。
kono mitsu no taisaku ni yori, sara ni kakujitsu de jizoku kanou na, kokusaiteki ni mitomerareru taisei o totonoeru jikan ga erareru kamoshirenai.
These three steps might then buy us time to develop a more formal, sustainable, internationally approved regime.

国際 (kokusai)

私は、問題の解決策を見出すために行った範囲にわたる国際的な協議に注意を促した。
watashi wa, mondai no kaiketsusaku o miidasu tame ni itta han’i ni wataru kokusaiteki na kyougi ni chuui o unagashita.
I drew attention to the extensive international consultations we had undertaken to identify a solution.

冷戦は組織的紛争だった。それは国際システムそのものを規定するようなやり方で、二つの超大国を対立させた。
reisen wa soshikiteki funsou datta. sore wa kokusai shisutemu sono mono o kitei suru you na yarikata de, futatsu no chou taikoku o tairitsu saseta.
The Cold War was a systemic conflict. It pitted the two leading powers against each other in a way that defined the entire international system.

Meaning in other languages:

Chinese: 国际 (guójì)
Korean: 국제 (gugje)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 片付ける (katazukeru)
Learn JLPT N4 Vocabulary: 両方 (ryouhou)