Advertisement

Learn JLPT N2 Vocabulary: 周辺 (shuuhen)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 周辺 (shuuhen)

Kana: しゅうへん
Kanji: 周辺
Romaji: shuuhen

Type: Noun
Meaning: circumference, outskirts, environs, around, in the area of, in the vicinity of
JLPT level: N2

Example sentences:

この決議案の可決は、カダフィとその周辺の人々への大きな警告になると信じています。
kono ketsugian no kaketsu wa, kadafi to sono shuuhen no hitobito e no ooki na keikoku ni naru to shinjite imasu.
We believe passing this resolution will give a big wake-up call to Qaddafi and the people around him.

二度の世界大戦中に若い男性が徴兵された時期を除けば、ほとんどの人は自分の村やその周辺で生涯を終える。
nido no sekai taisenchuu ni wakai dansei ga chouhei sareta jiki o nozokeba, hotondo no hito wa jibun no mura ya sono shuuhen de shougai o oeru.
People spend their entire lives in or near the village except for young men away during the world war years.

周辺 (shuuhen)

アメリカは大陸を完全に支配しており、その大陸は侵略や占領を許さず、周辺国を圧倒する軍隊によって守られている。
amerika wa tairiku o kanzen ni shihai shite ori, sono tairiku wa shinryaku ya senryou o yurusazu, shuuhen kuni o attou suru guntai ni yotte mamorarete iru.
The United States completely dominates a continent that is invulnerable to invasion and occupation and in which its military overwhelms those of its neighbors.

ロシアはすでに周辺国を意のままに操る手段として、天然ガス資源を利用している。
roshia wa sude ni shuuhenkoku o i no mama ni ayatsuru shudan toshite, tennen gasu shigen o riyou shite iru.
Russia has already used its natural gas resources to force neighboring countries to bend to its will.

Meaning in other languages:

Chinese: 周边 (zhōubiān)
Korean: 주변 (jubyeon)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 蓄える (takuwaeru)
Learn JLPT N2 Vocabulary: 循環 (junkan)