Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 印刷 (insatsu)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 印刷 (insatsu)

Kana: いんさつ
Kanji: 印刷
Romaji: insatsu

Type: Noun, するverb
Meaning: printing
JLPT level: N3
Similar word:
– 印刷物 (insatsubutsu / insatsumotsu): printed matter

Example sentences:

何百部かが印刷されたが、現存しているのは十冊ほどしかない。とても貴重だよ。
nan hyaku bu ka ga insatsu sareta ga, genzon shite iru no wa juu satsu hodo shika nai. totemo kichou da yo.
Several hundred copies were printed, but only about a dozen survived. They’re very rare.

羅針盤、紙、印刷、火薬という中国の歴史上の四大発明のことは、たいへん誇りに思っております。
rashinban, kami, insatsu, kayaku to iu chuugoku no rekishijou no yondai hatsumei no koto wa, taihen hokori ni omotte orimasu.
We are so proud of China’s four great inventions in the past: the compass, paper-making, printing, and gunpowder.

Learn JLPT N3 Vocabulary: 印刷 (insatsu)

われわれが学校で目にしている危機の根本は、アメリカの家庭に本や印刷物がきわめて少なくなっているという現状にあります。
wareware ga gakkou de me ni shite iru kiki no konpon wa, amerika no katei ni hon ya insatsubutsu ga kiwamete sukunaku natte iru to iu genjou ni arimasu.
This crisis we see in our schools has its roots in American homes increasingly devoid of books and printed material.

兵士も、ラジオやテレビ、印刷物、いまならインターネットからも情報を得る。
heishi mo, rajio ya terebi, insatsubutsu, ima nara intaanetto kara mo jouhou o eru.
The troops have access to radio, television, print media, and now the Internet.

Meaning in other languages:

Chinese: 印刷 (yìnshuā)
Korean: 인쇄 (inswae)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 実施 (jisshi)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 故郷 (kokyou)