Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 兵器 (heiki)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 兵器 (heiki)

Kana: へいき
Kanji: 兵器
Romaji: heiki

Type: Noun
Meaning: arms, weapons, ordnance
JLPT level: N1

Example sentences:

彼らはあなたがたの同盟国です。彼らの軍を訓練したのはあなたがたであり、彼らの兵器も供与している。
karera wa anatagata no doumeikoku desu. karera no gun o kunren shita no wa anatagata de ari, karera no heiki mo kyouyo shite iru.
They’re your allies. You train their armies. You supply them with weapons.

「砂漠の嵐」作戦において、イラク軍はまちがいなく科学兵器を有していると米国情報機関は考えていた。
sabaku no arashi sakusen ni oite, iraku gun wa machigai naku kagaku heiki o yuu shite iru to beikoku jouhou kikan wa kangaete ita.
During Desert Storm, the U.S. intelligence community was absolutely certain that the Iraqi army had chemical weapons.

兵器 (heiki)

このチームは、安全な通信回復の援助や、生物兵器テロへの対応など、なんらかの損傷を受けた外交施設を支援する訓練を受け、装備を備えている。
kono chiimu wa, anzen na tsuushin kaifuku no enjo ya, seibutsu heiki tero e no taiou nado, nanraka no sonshou o uketa gaikou shisetsu o shien suru kunren o uke, soubi o sonaete iru.
This team was trained and equipped to help restore secure communications, respond to bio-hazards, and provide other support to crippled diplomatic facilities.

大砲そのほかの兵器もひどく不足していた。
taihou sono hoka no heiki mo hidoku fusoku shite ita.
They were very short of artillery and other weapons.

Meaning in other languages:

Chinese: 兵器 (bīngqì)
Korean: 병기 (byeong-gi)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 装備 (soubi)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 業務 (gyoumu)