Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 人々 (hitobito)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 人々 (hitobito)

Kana: ひとびと
Kanji: 人々
Romaji: hitobito

Type: Noun
Meaning: each person, people, men and women, everybody
JLPT level: N3

Example sentences:

自分はさしおいて世の人々のことを考えるような人よ。
jibun wa sashioite yo no hitobito no koto o kangaeru you na hito yo.
He thinks of everybody except himself.

私はイスラエルの人々の才能と不屈さを深く尊敬します。
watashi wa isuraeru no hitobito no sainou to fukutsusa o fukaku sonkei shimasu.
I deeply admire the talent and tenacity of the Israeli people.

人々 (hitobito)

私はアムル・ムーサをはじめとする人々が、カダフィによる民衆虐殺を阻止する措置を本当に支持するつもりがあるのか、疑問に思った。
watashi wa amuru muusa o hajime to suru hitobito ga, kadafi ni yoru minshuu gyakusatsu o soshi suru sochi o hontou ni shiji suru tsumori ga aru no ka, gimon ni omotta.
I wondered if Amr Moussa and the others were really prepared to back what it would take to stop Qaddafi from massacring his people.

記者に対して話しているのではなく、記者の向こう側でこちらに注目し、耳を傾けている人々に対して話していることを忘れてはならない。
kisha ni tai shite hanashite iru node wa naku, kisha no mukou gawa de kochira ni chuumoku shi, mimi o katamukete iru hitobito ni tai shite hanashite iru koto o wasurete wa naranai.
Always remember, you are not talking to the reporter, but through the reporter to the people out there watching and listening.

Meaning in other languages:

Chinese: 人们 (rénmen)
Korean: 사람들 (salamdeul)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 監督 (kantoku)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 瓶 (bin)