Advertisement

Learn JLPT N5 Vocabulary: 下 (shita)

Learn JLPT N5 Vocabulary: 下 (shita)

Kana: した
Kanji: 下
Romaji: shita

Type: Noun
Meaning: below, down, under, younger, bottom, beneath, underneath
JLPT level: N5

Example sentences:

靴はベッドの下にあります。
kutsu wa beddo no shita ni arimasu.
The shoes are under the bed.

チャーチルはフィンランド援助の名目の下に、ドイツの側面を叩く可能性が生まれたと考えた。
chaachiru wa finrando enjo no meimoku no shita ni, doitsu no sokumen o tataku kanousei ga umareta to kangaeta.
Churchill saw in it a new possibility of striking at Germany’s flank under the cloak of aid to Finland.

下 (shita)

彼の枕の下のピストルが、そのの証言は嘘だということを示しています。
kare no makura no shita no pisutoru ga, sono no shougen wa uso da to iu koto o shimeshite imasu.
The automatic under his pillow gave the lie to that statement.

差し込み錠は、ドアの把手のすぐ下にあります。
sashikomi jou wa, doa no totte no sugu shita ni arimasu.
The bolt is directly under the handle of the door.

下の方で起こった大変な騒ぎで、わたしの心は、ほかの問題へと呼び返された。
shita no hou de okotta taihen na sawagi de, watashi no kokoro wa, hoka no mondai e to yobi kaesareta.
I was recalled to other matters by a frightful row going on below.

Meaning in other languages:

Chinese: 下 (xià)
Korean: 밑 (mit)

Learn JLPT N5 Vocabulary: 眼鏡 (megane)
Learn JLPT N5 Vocabulary: 猫 (neko)